ពលរដ្ឋ ធ្វើការតវ៉ា ខ្លាំងអ្នកមានលុយ -​អំណាច ធ្វើរបង មិនឲ្យធ្វើដំណើរ…!

~ 🔴​ពលរដ្ឋ ធ្វើការតវ៉ា ខ្លាំងអ្នកមានលុយ -​អំណាច ធ្វើរបង មិនឲ្យធ្វើដំណើរ…! ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO 🔴​ពលរដ្ឋ ធ្វើការតវ៉ា ខ្លាំងអ្នកមានលុយ -​អំណាច ធ្វើរបង មិនឲ្យធ្វើដំណើរ…! ~ ~ ~

ឯកឧត្តម ម៉ៅធនិន ស្រឡាំងកាំង ក្រោយក្មេងស្រី ឡើងតវ៉ាដីធ្លី ប៉ាខ្ញុំមានស្រី ដេញម៉ែចេញពីផ្ទះ..

~ 🔴​ឯកឧត្តម ម៉ៅធនិន ស្រឡាំងកាំង ក្រោយក្មេងស្រី ឡើងតវ៉ាដីធ្លី ប៉ាខ្ញុំមានស្រី ដេញម៉ែចេញពីផ្ទះ.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO 🔴​ឯកឧត្តម ម៉ៅធនិន ស្រឡាំងកាំង ក្រោយក្មេងស្រី ឡើងតវ៉ាដីធ្លី ប៉ាខ្ញុំមានស្រី ដេញម៉ែចេញពីផ្ទះ.. ~ ~ ~

ម្យ៉ាងបស់គាត់ដែរតា ជិះពាងស្តែងៗ យកពត៏មានពីប្រជាពលរដ្ឋទឹកលិច

~ ម្យ៉ាងបស់គាត់ដែរតា ជិះពាងស្តែងៗ យកពត៏មានពីប្រជាពលរដ្ឋទឹកលិច ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ម្យ៉ាងបស់គាត់ដែរតា ជិះពាងស្តែងៗ យកពត៏មានពីប្រជាពលរដ្ឋទឹកលិច ~ ~ ~

ខេត្តកំពត ដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌ សំដីពិរោះ និយាយច្បាស់ៗ មិនងាយជួបអភិបាលខេត្តចឹងទេ ឯកឧត្តមម៉ៅ ធនិន

~ ខេត្តកំពត ដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌ សំដីពិរោះ និយាយច្បាស់ៗ មិនងាយជួបអភិបាលខេត្តចឹងទេ ឯកឧត្តមម៉ៅ ធនិន ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ខេត្តកំពត ដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌ សំដីពិរោះ និយាយច្បាស់ៗ មិនងាយជួបអភិបាលខេត្តចឹងទេ ឯកឧត្តមម៉ៅ ធនិន ~ ~ ~

ពិតជាក្លាហ៊ានមែនក្មួយស្រី បានរង្វន់ពីឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន ម្នាក់មួយ100ដុលា ចុងបញ្ចាប់

~ ពិតជាក្លាហ៊ានមែនក្មួយស្រី បានរង្វន់ពីឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន ម្នាក់មួយ100ដុលា ចុងបញ្ចាប់ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ពិតជាក្លាហ៊ានមែនក្មួយស្រី បានរង្វន់ពីឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន ម្នាក់មួយ100ដុលា ចុងបញ្ចាប់ ~ ~ ~

ចែដាណាសំបូរមាសម៉ូតស្អាតៗណាស់គ្រាន់តែមើលក៏មានក្តីសុខ

~ ចែដាណាសំបូរមាសម៉ូតស្អាតៗណាស់គ្រាន់តែមើលក៏មានក្តីសុខ / Try Dana ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ចែដាណាសំបូរមាសម៉ូតស្អាតៗណាស់គ្រាន់តែមើលក៏មានក្តីសុខ / Try Dana ~ ~ ~

មិនធម្មតាមែន, មើលមាសពេជ្រ ចែដាណាផង​ គររដូចភ្នំ លុយរាប់មិនអស់

~ មិនធម្មតាមែន, មើលមាសពេជ្រ ចែដាណាផង​ គររដូចភ្នំ លុយរាប់មិនអស់ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO មិនធម្មតាមែន, មើលមាសពេជ្រ ចែដាណាផង​ គររដូចភ្នំ លុយរាប់មិនអស់ ~ ~ ~

មិនចប់ទេ, បងស្រីទ្រីដាណា លែង​មែនទែន​ រ៉ូសនៅមិនទាន់រួចខ្លួន

~ មិនចប់ទេ, បងស្រីទ្រីដាណា លែង​មែនទែន​ រ៉ូសនៅមិនទាន់រួចខ្លួន ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO មិនចប់ទេ, បងស្រីទ្រីដាណា លែង​មែនទែន​ រ៉ូសនៅមិនទាន់រួចខ្លួន ~ ~ ~

​អាណិត! នាយកៃដរ ហែកកេរ្ដិ៍ប្រពន្ធ ខណៈ ខ្ញុង ស្បថ​មុខ​អំពូល​ភ្លើង និង​ព្រះធរណី​ថា

~ 🔴​អាណិត! នាយកៃដរ ហែកកេរ្ដិ៍ប្រពន្ធ ខណៈ ខ្ញុង ស្បថ​មុខ​អំពូល​ភ្លើង និង​ព្រះធរណី​ថា ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO 🔴​អាណិត! នាយកៃដរ ហែកកេរ្ដិ៍ប្រពន្ធ ខណៈ ខ្ញុង ស្បថ​មុខ​អំពូល​ភ្លើង និង​ព្រះធរណី​ថា ~ ~ ~