​ចែរី​ ប្រដៅ​ ប្រុស​ៗ​កប់ៗមាត់ ​ឲ្យប្រពន្ធនៅតែចង្ក្រាន-​ចាំបម្រើ ផ្លូវ ភេ ទ ហើយគ្នាចាំតែខុស..!

~

🔴​ចែរី​ ប្រដៅ​ ប្រុស​ៗ​កប់ៗមាត់ ​ឲ្យប្រពន្ធនៅតែចង្ក្រាន-​ចាំបម្រើ ផ្លូវ ភេ ទ ហើយគ្នាចាំតែខុស..!

~

~

~

~

~

~

VDO 🔴​ចែរី​ ប្រដៅ​ ប្រុស​ៗ​កប់ៗមាត់ ​ឲ្យប្រពន្ធនៅតែចង្ក្រាន-​ចាំបម្រើ ផ្លូវ ភេ ទ ហើយគ្នាចាំតែខុស..!

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *