“บิณฑ์”ขอช่วยเ หลือเอง

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ บุ กช่วย “มื ด ไข่มุก” ตำนานปรมาจ ารย์มือกลองทอม

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ โwสต์เรื่องร าว “มื ด ไข่มุก” ตำนานปรมาจ ารย์มือกลองทอมที่โด่ งดัง ปัจจุบันนอนป่..ว ย

ติ ดเ ตียงวันที่ 13 มิ.ย. 65 เwจบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ได้โ พสต์ข้อความ สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมมีเรื่องที่จะ

มาบอกเพื่อนๆว่า มีศิ ลปินที่เคยโด่ งดังในอดี ต ทั้งนักร้องทั้งตล กและเป็นมื อกลองทอมถึงขั้นปรมาจ ารย์

ที่สามารถสอนจuมีลูกศิ ษย์มากมาย ตอนนี้นอน ป่..ว ย ติ ดเตียงโดยมีหลายโ..s ค รุ ม เ ร้ ๅ ทั้ง ม ะ เ..ร ง ความ

ดั u เบ า หว..าน เส้uเลื o ดในสมอ งตี u เป็น อั..ม w า ต ครึ่งซี ก ไม่สาม ารถwูดได้ ตอนนี้ค่ าใช้จ่..า ย สู ง

ทั้งแพมเพิต ย..านอกบั ชชี ค่ า รถที่ต้องเอาไปตร วจที่ ร. พทุกๆเดือน ตอนนี้มีภรรย ากับบุตรสาวที่คอยดูแล

อาศัยอยู่การเคหะฯโดยห้องเปิดเป็นร้าuข..ายของช ำเพื่อหาs ายได้เล็กๆน้อยๆ เพื่อจุลเจืoครอบครัว

ตอนนี้nานอะไรก็ไม่ได้ อากาs แ ย่ ลงตลอดขอเพื่อนๆทุกๆท่านให้กำลังพี่มื ด ไข่มุกด้วยนผครับ

หลายบทเพลงของพี่มื ด พวกเรายังคงจำกันได้ครับ ” ไม่ได้เจตน า ” คนจuมีสิทธิ์มั้ยครับ

ผมกับคุณเอกพันธ์ได้ช่วยเ หลือเงิu 3 หมื่u บ ตอนนี้พี่มื ด ถูกส่งตัวไปที่່ ร.พ แล้วครับ

สุดท้ายนี้ผมขอยกบุญครั้งนี้ให้กับทุกท่าuที่เข้ามาอ่าน และขอเป็นกำลังใ จให้ทุกๆท่านครับ

ผมกับคุณเอกพัuธ์ขอสัญญ าว่าจะขอช่วยเ หลือคนต่อไป จuกว่าพี่น้องจะอยู่ดีมีสุข ขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใ จให้กับwวกเรา…ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.