រំភើបណាស់! អ្នក​ឧកញ៉ា​ ឡេង​ ណាវ៉ាត្រា​ ប្រកាស​ជួយ​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​កុមារាស្រុក​បន្ទាយ​ស្រី​ នូវ​ថវិកា​ចំនួន..!​ (មានវីដេអូ)

<p>~</p>🔴MOG អ្នក​ឧកញ៉ា​ ឡេង​ ណាវ៉ាត្រា​ ប្រកាស​ជួយ​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​កុមារាស្រុក​បន្ទាយ​ស្រី​ នូវ​ថវិកា​ចំនួន..!
<p>~</p><p>~</p><p>~</p><p>~</p><p>~</p><p>~</p>VDO 🔴MOG អ្នក​ឧកញ៉ា​ ឡេង​ ណាវ៉ាត្រា​ ប្រកាស​ជួយ​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​កុមារាស្រុក​បន្ទាយ​ស្រី​ នូវ​ថវិកា​ចំនួន..!<p>~</p><iframe width=”640″ height=”360″ src=”https://www.youtube.com/embed/k-9vD2rU-lU” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe><p>~</p><p>~</p>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *