ចែដាណា សម្រេចធ្វើរឿងនេះភ្លាមៗ ដល់ប្អូនប្រុសម្នាក់នេះ មកសាលាពាក់អាវចាស់ គ្មានស្បែកជើង យកថង់មកដាក់…(មានវីដេអូ)

<p>~</p>ចែដាណា សម្រេចធ្វើរឿងនេះភ្លាមៗ ដល់ប្អូនប្រុសម្នាក់នេះ មកសាលាពាក់អាវចាស់ គ្មានស្បែកជើង យកថង់មកដាក់
<p>~</p><p>~</p><p>~</p><p>~</p><p>~</p><p>~</p>VDO ចែដាណា សម្រេចធ្វើរឿងនេះភ្លាមៗ ដល់ប្អូនប្រុសម្នាក់នេះ មកសាលាពាក់អាវចាស់ គ្មានស្បែកជើង យកថង់មកដាក់<p>~</p><iframe width=”640″ height=”360″ src=”https://www.youtube.com/embed/kaAnY4o_NL8″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe><p>~</p><p>~</p>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *