សែនរំភើបជំនួស!ទីបំផុតឧ ឡេង ណាវ៉ាត្រា ប្រកាសជួយ កុមារាកំសត់ ជូនជាសម្ភារសិក្សា និងទឹកប្រាក់20លានរៀល…(មានវីដេអូ)

<p>~</p>សែនរំភើបជំនួស!ទីបំផុតឧ ឡេង ណាវ៉ាត្រា ប្រកាសជួយ កុមារាកំសត់ ជូនជាសម្ភារសិក្សា និងទឹកប្រាក់20លានរៀល…
<p>~</p><p>~</p><p>~</p><p>~</p><p>~</p><p>~</p>VDO សែនរំភើបជំនួស!ទីបំផុតឧ ឡេង ណាវ៉ាត្រា ប្រកាសជួយ កុមារាកំសត់ ជូនជាសម្ភារសិក្សា និងទឹកប្រាក់20លានរៀល…<p>~</p><iframe width=”640″ height=”360″ src=”https://www.youtube.com/embed/4lxEUlOjOAM” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe><p>~</p><p>~</p>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *