ផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មី!ឈុ​ត​រ៉ូបឆ្នៃពីក្រម៉ារបស់ ពេជ្រ សោភា បង្ហាញរាងយ៉ាងស្រលូនគួរឱ្យទាក់ទាញ..(មានវីដេអូ)

<p>~</p>ផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មី!ឈុ​ត​រ៉ូបឆ្នៃពីក្រម៉ារបស់ ពេជ្រ សោភា បង្ហាញរាងយ៉ាងស្រលូនគួរឱ្យទាក់ទាញ..
<p>~</p><p>~</p><p>~</p><p>~</p><p>~</p><p>~</p>VDO ផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មី!ឈុ​ត​រ៉ូបឆ្នៃពីក្រម៉ារបស់ ពេជ្រ សោភា បង្ហាញរាងយ៉ាងស្រលូនគួរឱ្យទាក់ទាញ..<p>~</p><iframe width=”640″ height=”360″ src=”https://www.youtube.com/embed/JenRj-D5w64″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe><p>~</p><p>~</p>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *