ខេមរៈ សិរីមន្ត ស្ពឹកមុខ ក្រោយនិយាយ​ច្រឡំ បែរជា​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​ទិញ​ដី​ដាំ​ស្មៅ មានអី​គ្រប់គ្នា..​

~

🔴 ខេមរៈ សិរីមន្ត ស្ពឹកមុខ ក្រោយនិយាយ​ច្រឡំ បែរជា​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​ទិញ​ដី​ដាំ​ស្មៅ មានអី​គ្រប់គ្នា..​

~

~

~

~

~

~

VDO 🔴 ខេមរៈ សិរីមន្ត ស្ពឹកមុខ ក្រោយនិយាយ​ច្រឡំ បែរជា​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​ទិញ​ដី​ដាំ​ស្មៅ មានអី​គ្រប់គ្នា..​

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *