​អាណិត..!គ្រូ ជា រិទ្ធ អ្នកបង្ហាត់កីឡាប្រដាល់ រៀបរាប់ទាំងឈឺចាប់ ក្រោយម្ដាយបង្កើតមិនទទួលស្គាល់ខ្លួន.

~

​អាណិត..!គ្រូ ជា រិទ្ធ អ្នកបង្ហាត់កីឡាប្រដាល់ រៀបរាប់ទាំងឈឺចាប់ ក្រោយម្ដាយបង្កើតមិនទទួលស្គាល់ខ្លួន.

~

~

~

~

~

~

VDO ​អាណិត..!គ្រូ ជា រិទ្ធ អ្នកបង្ហាត់កីឡាប្រដាល់ រៀបរាប់ទាំងឈឺចាប់ ក្រោយម្ដាយបង្កើតមិនទទួលស្គាល់ខ្លួន.

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *