​ ក្ដុកក្ដួល​ កូនបងច្បងរបស់លោក​ លោក ឌួងឆាយ សួររកឪពុក……

~

​ ក្ដុកក្ដួល​ កូនបង សួររក លោក ឌួងឆាយ

~

~

~

~

~

~

VDO ​ ក្ដុកក្ដួល​ កូនបង សួររក លោក ឌួងឆាយ

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *