ភ្ញាក់ផ្អើល ធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងរឿងចិន នៅស្រុកខ្មែរដោយអ្នកទោ-ស-ទម្លុះជញ្ជាំងរត់គេចខ្លួនអស់ចំនួន( មានវីដេអូ)…

~

ភ្ញាក់ផ្អើល ធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងរឿងចិន នៅស្រុកខ្មែរដោយអ្នកទោ-ស-ទម្លុះជញ្ជាំងរត់គេចខ្លួនអស់ចំនួន…

~

~

~

~

~

~

VDO ភ្ញាក់ផ្អើល ធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងរឿងចិន នៅស្រុកខ្មែរដោយអ្នកទោ-ស-ទម្លុះជញ្ជាំងរត់គេចខ្លួនអស់ចំនួន…

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *