អត់ដឹង​សោះ! តាមពិត​ លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ី​ណាត និង ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន​ ​ជាប់សាច់ឈាមនឹងគ្នាសោះ ដោយ(មានវីដេអូ)..​

~

🔴អត់ដឹង​សោះ! តាមពិត​ លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ី​ណាត និង ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន​ ​ជាប់សាច់ឈាមនឹងគ្នាសោះ ដោយ..​

~

~

~

~

~

~

VDO 🔴អត់ដឹង​សោះ! តាមពិត​ លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ី​ណាត និង ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន​ ​ជាប់សាច់ឈាមនឹងគ្នាសោះ ដោយ..​

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *