ហ្សង​សំណាង ប្រតិកម្ម​ធ្ងន់​ៗ​ អភិបាលខេត្តកំពត មានអ្នករំលោភ ដែនសមុទ្រ ឯកឧត្តម ម៉ៅ​ធនិន​ មើលផង(មានវីដេអូ)…!

~

🔴​ហ្សង​សំណាង ប្រតិកម្ម​ធ្ងន់​ៗ​ អភិបាលខេត្តកំពត មានអ្នករំលោភ ដែនសមុទ្រ ឯកឧត្តម ម៉ៅ​ធនិន​ មើលផង…!

~

~

~

~

~

~

VDO 🔴​ហ្សង​សំណាង ប្រតិកម្ម​ធ្ងន់​ៗ​ អភិបាលខេត្តកំពត មានអ្នករំលោភ ដែនសមុទ្រ ឯកឧត្តម ម៉ៅ​ធនិន​ មើលផង…!

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *