លោកឯកឧត្តម​ ម៉ៅធនិន​ ធ្វើការរុះ​រើជាបន្ទាន កន្លែងមន្រ្តីផ្កាយ1(មានវីដេអូ)…!!

~

លោកឯកឧត្តម​ ម៉ៅធនិន​ ធ្វើការរុះ​រើជាបន្ទាន កន្លែងមន្រ្តីផ្កាយ1

~

~

~

~

~

~

VDO លោកឯកឧត្តម​ ម៉ៅធនិន​ ធ្វើការរុះ​រើជាបន្ទាន កន្លែងមន្រ្តីផ្កាយ1

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *