ជ្រះថ្លាណាស់បង ស្រីទ្រីដាណា ទៅធ្វើពិធីសម្ពោធទូកង ចែកលុយអ្នកទៅ​ ចូលបុណ្យ ទាំងដុំៗ….!!

~

ជ្រះថ្លាណាស់, បងស្រីទ្រីដាណា ទៅធ្វើពិធីសម្ពោធទូកង ចែកលុយអ្នកទៅ​ ចូលបុណ្យ ទាំងដុំៗ

~

~

~

~

~

~

VDO ជ្រះថ្លាណាស់, បងស្រីទ្រីដាណា ទៅធ្វើពិធីសម្ពោធទូកង ចែកលុយអ្នកទៅ​ ចូលបុណ្យ ទាំងដុំៗ

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *