ក្ដៅ​ៗ​ពលរដ្ឋស្រុកឈូចេញមកតវ៉ាឲ្យ​ជួយដល់ លោក សេង​ ព្រលះ តែ ឯកឧត្តម ម៉ៅធនិន ដាកយ៉ាងចាស់ដៃ..!

~

🔴​ក្ដៅ​ៗ​ ពលរដ្ឋ ស្រុកឈូក ចេញមកតវ៉ា ឲ្យ​ជួយ លោក សេង​ ព្រលះ ឯកឧត្តម ម៉ៅធនិន យ៉ាងចាស់ដៃ..!

~

~

~

~

~

~

VDO 🔴​ក្ដៅ​ៗ​ ពលរដ្ឋ ស្រុកឈូក ចេញមកតវ៉ា ឲ្យ​ជួយ លោក សេង​ ព្រលះ ឯកឧត្តម ម៉ៅធនិន យ៉ាងចាស់ដៃ..!

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *