អ្នកផ្សាយពត៏មានត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួន ក្រោយផ្សាយពត៏មាន លោកឧកញ៉ាដួងងៀប…!!(មានវីដេអូ)

~

🔴គ្រាន់តែផ្សាយ..រឿងហ្នឹងសោះ.. ហេតុអ្វី.. សមត្ថកិច្ចចាប់អ្នកសារព័ត៌មាន.. ឧកញ៉ាដួងងៀប

~

~

~

~

~

~

VDO 🔴គ្រាន់តែផ្សាយ..រឿងហ្នឹងសោះ.. ហេតុអ្វី.. សមត្ថកិច្ចចាប់អ្នកសារព័ត៌មាន.. ឧកញ៉ាដួងងៀប

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *