នោះរឿងធំបាត…!! ក្រោយជេរ ឯកឧត្តម​ម៉ៅ​ធនិន​ខ្លាំងៗ ពេល​នេះ​ លោក សេង ឡាយត្រូវបាន….!!

~

🔴​ក្រោយជេរ ឯកឧត្តម​ម៉ៅ​ធនិន​ខ្លាំងៗ ពេល​នេះ​ដឹងខ្លួន​ខុស លោក សេង ឡាយ ក៏បាន ឡាយ សុំទោស ទៅកាន់ ឯកឧត្តម…

~

~

~

~

~

~

VDO 🔴​ក្រោយជេរ ឯកឧត្តម​ម៉ៅ​ធនិន​ខ្លាំងៗ ពេល​នេះ​ដឹងខ្លួន​ខុស លោក ក៏បានសេង ឡាយ សុំទោស ទៅកាន់ ឯកឧត្តម…

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *