​ច្បាស់​ហើយ​ លោក​ខេមរៈ​សិរីមន្ត​ ថានឹងអត់​ដើរចេញ​ពី​ហង្សមាស​ទេ ក៏ប៉ុន្តែ…!!

~

​ច្បាស់​ហើយ​ ខេមរៈ​សិរីមន្ត​ ថាអត់​ដើរចេញ​ពី​ហង្សមាស​ទេ តែ.ត.ទៅមុខទៀតអត់ដឹងទេ…

~

~

~

~

~

~

VDO ​ច្បាស់​ហើយ​ ខេមរៈ​សិរីមន្ត​ ថាអត់​ដើរចេញ​ពី​ហង្សមាស​ទេ តែ.ត.ទៅមុខទៀតអត់ដឹងទេ…

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *