កាមេរ៉ាចាប់ល្បឿនឆ្លាតវៃ ១០ទីតាំង លើផ្លូវជាតិលេខ៣ អាចដឹងព័ត៌មាន៦ចំណុច របស់រថយន្ដនិងអ្នកបើកបរ….!!

~

កាមេរ៉ាចាប់ល្បឿនឆ្លាតវៃ ១០ទីតាំង លើផ្លូវជាតិលេខ៣ អាចដឹងព័ត៌មាន៦ចំណុច របស់រថយន្ដនិងអ្នកបើកបរ

~

~

~

~

~

~

VDO កាមេរ៉ាចាប់ល្បឿនឆ្លាតវៃ ១០ទីតាំង លើផ្លូវជាតិលេខ៣ អាចដឹងព័ត៌មាន៦ចំណុច របស់រថយន្ដនិងអ្នកបើកបរ

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *