អ្នកទោស២នាក់ទៀត ក្នុងចំណោម៧នាក់ ដែលរត់ចេញពីពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែង ត្រូវសមត្ថកិច្ច…!!

~

អ្នកទោស២នាក់ទៀត ក្នុងចំណោម៧នាក់ ដែលរត់ចេញពីពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែង ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបាន

~

~

~

~

~

~

VDO អ្នកទោស២នាក់ទៀត ក្នុងចំណោម៧នាក់ ដែលរត់ចេញពីពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែង ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបាន

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *