ភ្លើងឆេះ២ខ្នងទាំងព្រឹកនៅខេត្តកណ្ដាល បណ្ដាលឱ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិអស់មួយចំនួនធំ….!!(មានវីដេអូ)

~

ភ្លើងឆេះ២ខ្នងទាំងព្រឹកនៅខេត្តកណ្ដាល បណ្ដាលឱ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិអស់មួយចំនួនធំ

~

~

~

~

~

~

VDO ភ្លើងឆេះ២ខ្នងទាំងព្រឹកនៅខេត្តកណ្ដាល បណ្ដាលឱ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិអស់មួយចំនួនធំ

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *