អាចារ្យធំ ដាក់ចំទៅ លោក​ ខេមរៈសិរីមន្ត ពាក្យស្ទាវមានន័យថាមិច…!!(មានវីដេអូ)

~

ស្ទាវ, អាចារ្យធំ និយាយពីពាក្យស្លោក លោកខេមរៈសិរីមន្ត ពាក្យស្ទាវមានន័យថាមិច

~

~

~

~

~

~

VDO ស្ទាវ, អាចារ្យធំ និយាយពីពាក្យស្លោក លោកខេមរៈសិរីមន្ត ពាក្យស្ទាវមានន័យថាមិច

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *