កក្រើកហើយ សានប៊ុនធឿន ដាក់ចំៗ​ ពលរដ្ឋតវ៉ាសុំ ឯកឧត្តម ជា តាយ​ មើលផង វ៉ៃគេហើយ ប្ដឹងគេដាក់គុកទៀត…!!(មានវីដេអូ)

~

កក្រើកហើយ សានប៊ុនធឿនដាក់ចំៗ​ ពលរដ្ឋតវ៉ា សុំឯកឧត្តម ជា តាយ​ មើលផង វ៉ៃគេហើយ ប្ដឹងគេដាក់គុក ស្រែក​តវ៉ា​

~

~

~

~

~

~

VDO កក្រើកហើយ សានប៊ុនធឿនដាក់ចំៗ​ ពលរដ្ឋតវ៉ា សុំឯកឧត្តម ជា តាយ​ មើលផង វ៉ៃគេហើយ ប្ដឹងគេដាក់គុក ស្រែក​តវ៉ា​

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *