តោះមើលទេសចរណ៍ថ្មី..!! លោក សុខ លូ រំពឹងថាបាត់ដំបងនឹងក្លាយជាខេត្តគោលដៅពេលបើក…!!

~

លោក សុខ លូ រំពឹងថាបាត់ដំបងនឹងក្លាយជាខេត្តគោលដៅ ពេលបើកទេសចរណ៍វ៉ាក់សាំងជំហានទី២

~

~

~

~

~

~

VDO លោក សុខ លូ រំពឹងថាបាត់ដំបងនឹងក្លាយជាខេត្តគោលដៅ ពេលបើកទេសចរណ៍វ៉ាក់សាំងជំហានទី២

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *