ម្ចាស់ហាងលក់ទឹកអប់​ ចេញមុខឡាយបកស្រាយ ក្រោយប៉ូលីសចុះមកឆែកមើលកន្លែងលក់…!!(មានវីដេអូ)

~

ម្ចាស់ហាងលក់ទឹកអប់​ ចេញមុខបកស្រាយ ក្រោយប៉ូលីសចុះមកឆែកមើលកន្លែងលក់

~

~

~

~

~

~

VDO ម្ចាស់ហាងលក់ទឹកអប់​ ចេញមុខបកស្រាយ ក្រោយប៉ូលីសចុះមកឆែកមើលកន្លែងលក់

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *