ខ្លោចចិត្ត​ ! ក្មេង​ស្រីម្នាក់​យកបាវស៊ីម៉ងត៍ដាក់សៀវភៅជំនួសកាតាបទៅរៀន ព្រោះជីវភាពគ្រួសារខ្វះខាត…!!(មានវីដេអូ)

~

🔴ខ្លោចចិត្ត​ ! ក្មេង​ស្រីម្នាក់​យកបាវស៊ីម៉ងត៍ដាក់សៀវភៅជំនួសកាតាបទៅរៀន #ព្រោះជីវភាពគ្រួសារខ្វះខាត

~

~

~

~

~

~

VDO 🔴ខ្លោចចិត្ត​ ! ក្មេង​ស្រីម្នាក់​យកបាវស៊ីម៉ងត៍ដាក់សៀវភៅជំនួសកាតាបទៅរៀន #ព្រោះជីវភាពគ្រួសារខ្វះខាត

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *