កាន់តែល្បីទៅៗ..ឯកឧត្តម​ម៉ៅ​ធនិន​ បើកការដ្ឋាន សាងសង់ផ្លូវលំ ឆ្លងកាត់ឃុំចំនួន៤ នៅក្នុងស្រុកបន្ទាយមាស..!

~

🔴ឯកឧត្តម​ម៉ៅ​ធនិន​ បើកការដ្ឋាន សាងសង់ផ្លូវលំ ឆ្លងកាត់ឃុំចំនួន៤ នៅក្នុងស្រុកបន្ទាយមាស..!

~

~

~

~

~

~

VDO 🔴ឯកឧត្តម​ម៉ៅ​ធនិន​ បើកការដ្ឋាន សាងសង់ផ្លូវលំ ឆ្លងកាត់ឃុំចំនួន៤ នៅក្នុងស្រុកបន្ទាយមាស..!

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *