ខ្ញុំឃើញធ្លាក់ឆេះខោអាវខ្ទេច! ឡើងផ្សារដាក់ផ្លាកប៉ាណូឲ្យគេ លើកដៃប៉ះខ្សែភ្លើងឆក់​ធ្លាក់មកដី…!!(មានវីដេអូ)

~

ខ្ញុំឃើញធ្លាក់ឆេះខោអាវខ្ទេច! ឡើងផ្សារដាក់ផ្លាកប៉ាណូឲ្យគេ លើកដៃប៉ះខ្សែភ្លើងឆក់​ធ្លាក់មកដី…Hot News

~

~

~

~

~

~

VDO ខ្ញុំឃើញធ្លាក់ឆេះខោអាវខ្ទេច! ឡើងផ្សារដាក់ផ្លាកប៉ាណូឲ្យគេ លើកដៃប៉ះខ្សែភ្លើងឆក់​ធ្លាក់មកដី…Hot News

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *