ប្រូសូនី ឡាយបងស្រាយទាក់ទងនឹង ខមិនថាសុីកូនចៅខ្លួន….!!

~

BroSonyមិនបានស្រលាញ់កូនដូចគេថា / Sony does not love his staff as they say

~

~

~

~

~

~

VDO BroSonyមិនបានស្រលាញ់កូនដូចគេថា / Sony does not love his staff as they say

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *