ស្រោះម្តាយណាស់យំបោកខ្លួន…! ប្រាប់ប្តីឲ្យមើលកូន ខ្លួនទៅ​ទិញ​ម្អូ​ប​មកវិញរកមិនឃើញ បែរ​ឃើញ​កូន…!!

~

ម្តាយយំឱបសពកូន! ប្រាប់ប្តីឲ្យមើលកូន ខ្លួនទៅ​ទិញ​ម្អូ​ប​មកវិញរកមិនឃើញ បែរ​ឃើញ​កូន​ក្នុង​ធុង​ជ័រ…

~

~

~

~

~

~

VDO ម្តាយយំឱបសពកូន! ប្រាប់ប្តីឲ្យមើលកូន ខ្លួនទៅ​ទិញ​ម្អូ​ប​មកវិញរកមិនឃើញ បែរ​ឃើញ​កូន​ក្នុង​ធុង​ជ័រ…

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *