រថយន្តកូរ៉េចាប់ប្រាំងមិនជាប់ ជ្រុលល្បឿនឡើង​លើ​ខឿន​សួនច្បារ មកបុកបង្គោលស្លាកប៉ាន់ណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម…!(មានវីដេអូ)

~

រថយន្តកូរ៉េចាប់ប្រាំងមិនជាប់ ជ្រុលល្បឿនឡើង​លើ​ខឿន​សួនច្បារ មកបុកបង្គោលស្លាកប៉ាន់ណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្

~

~

~

~

~

~

VDO រថយន្តកូរ៉េចាប់ប្រាំងមិនជាប់ ជ្រុលល្បឿនឡើង​លើ​ខឿន​សួនច្បារ មកបុកបង្គោលស្លាកប៉ាន់ណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *