យកអាល់កុលលាយភេសជ្ជៈ ផឹកក្នុងមណ្ឌលធ្វើចត្តាឡីស័ក បាត់បង់ជីវិតពលករ៧នាក់ ខណៈជាង១០នាក់កំពុងសង្គ្រោះ..!(មានវីដេអូ)

~

យកអាល់កុលលាយភេសជ្ជៈ ផឹកក្នុងមណ្ឌលធ្វើចត្តាឡីស័ក ស្លាប់ពលករ៧នាក់ ខណៈជាង១០នាក់កំពុងសង្គ្រោះ

~

~

~

~

~

~

VDO យកអាល់កុលលាយភេសជ្ជៈ ផឹកក្នុងមណ្ឌលធ្វើចត្តាឡីស័ក ស្លាប់ពលករ៧នាក់ ខណៈជាង១០នាក់កំពុងសង្គ្រោះ

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *