មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកវាលវែងម្នាក់ ត្រូវឃាតកកាប់៧កាំបិតនៅលើគ្រែបណ្ដាលអោយ..!!

~

មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកវាលវែងម្នាក់ ត្រូវឃាតកកាប់៧កាំបិត ស្លាប់នៅលើគ្រែ

~

~

~

~

~

~

VDO មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកវាលវែងម្នាក់ ត្រូវឃាតកកាប់៧កាំបិត ស្លាប់នៅលើគ្រែ

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *