ទំនិញ៧កុងតឺន័រ ដែលស្តុកនៅកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ ត្រូវមន្រ្តីជំនាញពិនិត្យឃើញថា ហួសថ្ងៃប្រើប្រាស់..!(មានវីដេអូ)

~

ទំនិញ៧កុងតឺន័រ ដែលស្តុកនៅកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ ត្រូវមន្រ្តីជំនាញពិនិត្យឃើញថា ហួសថ្ងៃប្រើប្រាស់

~

~

~

~

~

~

VDO ទំនិញ៧កុងតឺន័រ ដែលស្តុកនៅកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ ត្រូវមន្រ្តីជំនាញពិនិត្យឃើញថា ហួសថ្ងៃប្រើប្រាស់

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *