មន្រ្តីនគរបាលម្នាក់ ត្រូវរថយន្ដធុនធំបុក បណ្ដាលឱ្យ..!!នៅនឹងកន្លែង ខណៈម៉ូតូខូចខាតទាំងស្រុង…!!

~

មន្រ្តីនគរបាលម្នាក់ ត្រូវរថយន្ដធុនធំបុក បណ្ដាលឱ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែង ខណៈម៉ូតូខូចខាតទាំងស្រុង

~

~

~

~

~

~

VDO មន្រ្តីនគរបាលម្នាក់ ត្រូវរថយន្ដធុនធំបុក បណ្ដាលឱ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែង ខណៈម៉ូតូខូចខាតទាំងស្រុង

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *