លោកជំទាវ ខុងលី ស៊ីអាណាមិននៅស្ងៀមឡើយ ចេញមកទម្លាយថាមានភស្ដុតាងជារបាយ ឧកញ៉ាវាំង ដួង ងៀប ដកលុយ…!!!

~

🔴លោកជំទាវ ខុងលី ស៊ីអាណាមិននៅស្ងៀមឡើយ ចេញមកទម្លាយថាមានភស្ដុតាងជារបាយ ឧកញ៉ាវាំង ដួង ងៀប ដកលុយ

~

~

~

~

~

~

VDO 🔴លោកជំទាវ ខុងលី ស៊ីអាណាមិននៅស្ងៀមឡើយ ចេញមកទម្លាយថាមានភស្ដុតាងជារបាយ ឧកញ៉ាវាំង ដួង ងៀប ដកលុយ

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *