ខេត្តកំពត ដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌ សំដីពិរោះ និយាយច្បាស់ៗ មិនងាយជួបអភិបាលខេត្តចឹងទេ ឯកឧត្តមម៉ៅ ធនិន

~

ខេត្តកំពត ដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌ សំដីពិរោះ និយាយច្បាស់ៗ មិនងាយជួបអភិបាលខេត្តចឹងទេ ឯកឧត្តមម៉ៅ ធនិន

~

~

~

~

~

~

VDO ខេត្តកំពត ដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌ សំដីពិរោះ និយាយច្បាស់ៗ មិនងាយជួបអភិបាលខេត្តចឹងទេ ឯកឧត្តមម៉ៅ ធនិន

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *