អភិបាលខេត្ត លោកជាវតាយ​ សន្យាថាដោះលេង តែមិនឃើញមនុស្ស ប្រជាពលរដ្ឋ រងចាំគ្រួសារ ធនាគារ…!!

~

អភិបាលខេត្ត លោកជាវតាយ​ សន្យាថាដោះលេង តែមិនឃើញមនុស្ស ប្រជាពលរដ្ឋ រងចាំគ្រួសារ ធនាគារ

~

~

~

~

~

~

VDO អភិបាលខេត្ត លោកជាវតាយ​ សន្យាថាដោះលេង តែមិនឃើញមនុស្ស ប្រជាពលរដ្ឋ រងចាំគ្រួសារ ធនាគារ

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *