ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំ!ពលរដ្ឋប្រទះឃើញកំា-ភ្លើងមួយ​កា​រ៉ុ​ង​ មិនដឹងប្រភពពីណាសមត្ថកិច្ចកំពុងស៊ើប​​អង្កេត…!!(មានវីដេអូ)

~

ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំ!ពលរដ្ឋប្រទះឃើញកំា-ភ្លើងមួយ​កា​រ៉ុ​ង​ មិនដឹងប្រភពពីណា សមត្ថកិច្ចកំពុងស៊ើប​​អង្កេត…

~

~

~

~

~

~

VDO ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំ!ពលរដ្ឋប្រទះឃើញកំា-ភ្លើងមួយ​កា​រ៉ុ​ង​ មិនដឹងប្រភពពីណា សមត្ថកិច្ចកំពុងស៊ើប​​អង្កេត…

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *