ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន ឱ្យគ្រប់អនុសាខាកាកបាទក្រហមក្រុង-ស្រុក ដែលងាយប្រឈមនឹងគ្រោះធម្មជាតិ ត្រៀម…!!

~

ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន ឱ្យគ្រប់អនុសាខាកាកបាទក្រហមក្រុង-ស្រុក ដែលងាយប្រឈមនឹងគ្រោះធម្មជាតិ ត្រៀម…

~

~

~

~

~

~

VDO ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន ឱ្យគ្រប់អនុសាខាកាកបាទក្រហមក្រុង-ស្រុក ដែលងាយប្រឈមនឹងគ្រោះធម្មជាតិ ត្រៀម…

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *