ចោរផ្លើមធំ!!ចូលលួចធុងបាស់ JBL ព្រះចៅអធិការ យកទៅ​ចាក់លើផ្ទះ ឧបាសកជើងវត្តឃើញ ប្តឹងនគរបាល ឲ្យចា-ប់ខ្លួន…!!(មានវីដេអូ)

~

ចោរផ្លើមធំ!!ចូលលួចធុងបាស់ JBL ព្រះចៅអធិការ យកទៅ​ចាក់លើផ្ទះ ឧបាសកជើងវត្តឃើញ ប្តឹងនគរបាល ឲ្យចា-ប់ខ្លួន

~

~

~

~

~

~

VDO ចោរផ្លើមធំ!!ចូលលួចធុងបាស់ JBL ព្រះចៅអធិការ យកទៅ​ចាក់លើផ្ទះ ឧបាសកជើងវត្តឃើញ ប្តឹងនគរបាល ឲ្យចា-ប់ខ្លួន

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *