មិនធម្មតា​! ខួបកំណើត​របស់​ខ្លួន​, ពេជ្រ សូលី​កា បញ្ចេញ​ក្បាច់​រាំង​មួយ​នេះ ​ខណៈ​អ្នកចូលរួម​សុទ្ធតែ​…!(មានវីដេអូ)

~

មិនធម្មតា​! ខួបកំណើត​របស់​ខ្លួន​, ពេជ្រ សូលី​កា បញ្ចេញ​ក្បាច់​រាំង​មួយ​នេះ ​ខណៈ​អ្នកចូលរួម​សុទ្ធតែ​…

~

~

~

~

~

~

VDO មិនធម្មតា​! ខួបកំណើត​របស់​ខ្លួន​, ពេជ្រ សូលី​កា បញ្ចេញ​ក្បាច់​រាំង​មួយ​នេះ ​ខណៈ​អ្នកចូលរួម​សុទ្ធតែ​…

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *