បុរសម្នាក់ជិះម៉ូតូបុកបង្កាន់ដៃស្ពានអាកាស ៧មករា រួចផ្លោងធ្លាក់មកក្រោម បណ្ដាលឱ្យរងរបួស…!!(មានវីដេអូ)

~

បុរសម្នាក់ជិះម៉ូតូបុកបង្កាន់ដៃស្ពានអាកាស ៧មករា រួចផ្លោងធ្លាក់មកក្រោម បណ្ដាលឱ្យរងរបួស

~

~

~

~

~

~

VDO បុរសម្នាក់ជិះម៉ូតូបុកបង្កាន់ដៃស្ពានអាកាស ៧មករា រួចផ្លោងធ្លាក់មកក្រោម បណ្ដាលឱ្យរងរបួស

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *