ផ្អាកទីតាំងអាជីវកម្មជីកដីខ្សាច់២កន្លែងនៅ ខេត្តកណ្ដាល ក្រោយជីកលើសដែនអាជ្ញាបណ្ណហើយពុំមានបង់សួយសារ៉ែ….!!

~

ផ្អាកទីតាំងអាជីវកម្មជីកដី ខ្សាច់ ២កន្លែង នៅខេត្តកណ្ដាល ក្រោយជីកលើសដែនអាជ្ញាបណ្ណ ហើយពុំមានបង់សួយសារ៉ែ

~

~

~

~

~

~

VDO ផ្អាកទីតាំងអាជីវកម្មជីកដី ខ្សាច់ ២កន្លែង នៅខេត្តកណ្ដាល ក្រោយជីកលើសដែនអាជ្ញាបណ្ណ ហើយពុំមានបង់សួយសារ៉ែ

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *