ឃើញស្តែងៗ ឡានស្ទូចកិ-នអូសម៉ូតូសិស្សថ្នាក់ទី៧ ជិត២ម៉ែត្រ អត់អី លូនចេញទាន់ កុំអីឡានកិន….!!(មានវីដេអូ)

~

ឃើញស្តែងៗ ឡានស្ទូចកិនអូសម៉ូតូសិស្សថ្នាក់ទី៧ ជិត២ម៉ែត្រ អត់អី លូនចេញទាន់ កុំអីឡានកិនខ្ញុំស្លា.ប់ហើយ..

~

~

~

~

~

~

VDO ឃើញស្តែងៗ ឡានស្ទូចកិនអូសម៉ូតូសិស្សថ្នាក់ទី៧ ជិត២ម៉ែត្រ អត់អី លូនចេញទាន់ កុំអីឡានកិនខ្ញុំស្លា.ប់ហើយ..

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *