អតីតបេក្ខនារី MUC ត្រូវឡានទរពីក្រោយ យកទៅទុកពេទ្យរាប់ម៉ោងទំរាំបានសង្រ្គោះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលធ្ងន់…!!

~

អតីតបេក្ខនារី MUC ត្រូវឡានទរពីក្រោយ យកទៅទុកពេទ្យរាប់ម៉ោងទំរាំបានសង្រ្គោះ ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលធ្ងន់

~

~

~

~

~

~

VDO អតីតបេក្ខនារី MUC ត្រូវឡានទរពីក្រោយ យកទៅទុកពេទ្យរាប់ម៉ោងទំរាំបានសង្រ្គោះ ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលធ្ងន់

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *