អ្នកដំណើរទាំងជនជាតិខ្មែរនិងបរទេសចូលមកកម្ពុជាដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញមិនតម្រូវឱ្យធ្វើចត្តាឡីស័កទៀតទេ….!!

~

អ្នកដំណើរទាំងជនជាតិខ្មែរនិងបរទេសចូលមកកម្ពុជាដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញមិនតម្រូវឱ្យធ្វើចត្តាឡីស័កទៀតទេ

~

~

~

~

~

~

VDO អ្នកដំណើរទាំងជនជាតិខ្មែរនិងបរទេសចូលមកកម្ពុជាដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញមិនតម្រូវឱ្យធ្វើចត្តាឡីស័កទៀតទេ

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *