ចេញមកប្រតិកម្មខ្លាំង មិនឱ្យប្រជាពលរដ្ឋសង់ផ្ទះនៅក្បែរប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក…!!(មានវីដេអូ)

~

ចេញមកប្រតិកម្មខ្លាំង មិនឱ្យប្រជាពលរដ្ឋសង់ផ្ទះនៅក្បែរប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក

~

~

~

~

~

~

VDO ចេញមកប្រតិកម្មខ្លាំង មិនឱ្យប្រជាពលរដ្ឋសង់ផ្ទះនៅក្បែរប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *