ក្រោយឯ.ឧ.ម៉ៅធនិន​ ចាកចេញ​ខេត្ត ពោធិ៍សាត់ ឥឡូវ​ពលរដ្ឋនាំគ្នាតវ៉ារឿងបឹង ចៅហ្វាយស្រុកថាមិនទទួលខុសត្រូវ…!!

~

🔴ក្រោយឯ.ឧ.ម៉ៅធនិន​ ចាកចេញ​ខេត្ត ពោធិ៍សាត់ ឥឡូវ​ពលរដ្ឋនាំគ្នាតវ៉ារឿងបឹង ចៅហ្វាយស្រុកថាមិនទទួលខុសត្រូ

~

~

~

~

~

~

VDO 🔴ក្រោយឯ.ឧ.ម៉ៅធនិន​ ចាកចេញ​ខេត្ត ពោធិ៍សាត់ ឥឡូវ​ពលរដ្ឋនាំគ្នាតវ៉ារឿងបឹង ចៅហ្វាយស្រុកថាមិនទទួលខុសត្រូ

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *